top image content pages

Disclaimer en Privacyverklaring

Inleiding en toepasselijkheid privacyverklaring

Om onze activiteiten goed uit te kunnen voeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van u te
verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Rioolmonteur.nl
respecteert de privacy van u als bezoeker en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u
ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op de
verwerking van alle persoonsgegevens verkregen vanuit een bezoek aan en gebruik van de website
naam van uw website. We verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en
regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring
wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke
rechten u heeft.

Wijze van verkrijging van persoonsgegevens

Rioolmonteur.nl verzamelt slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig
door de bezoeker ter beschikking is gesteld. Rioolmonteur.nl verzamelt persoonsgegevens door het
uitlezen van een informatie- of contactaanvraag. Deze informatie kan onder ander bestaan uit de
naam, adres, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, huidige functie, e-mailadres en telefoonnummer van de
bezoeker.

Doel van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doelen, namelijk voor:
• Om goederen en diensten bij u te leveren;
• Om u te bellen voor het geval dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
• U te informeren over wijziging van onze diensten en producten;
• Het afhandelen van uw betaling;

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden alleen voor boven gestelde doelen verwerkt. Rioolmonteur.nl
bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven
omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke
plicht. Ook de door ons gebruikte programma’s verwijderen automatisch gebruikers- en
gebeurtenisgegevens die ouder zijn dan de bewaarperiode die wij hebben aangegeven.

Beveiliging

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Rioolmonteur.nl treft
voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd
gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geleden wettelijke eisen
en richtlijnen.

Derden

De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden.
Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld tenzij er een wettelijke verplichting of
rechtvaardiging is zoals het afsluiten van een verwerkersovereenkomst. Onze werknemers zijn
verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Ook wordt uw emailadres
niet aan derden verstrekt.

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw
computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u onze website bezoekt. Cookies worden
bijvoorbeeld gebruikt om eventuele gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te
bewaren, zodat u bij een volgend bezoek niet opnieuw uw gegevens hoeft in te voeren. Om u
optimaal van dienst te zijn, plaatst deze website “tracking cookies” op uw computer. Hierdoor
kunnen wij u herkennen en informatie terughalen over uw eerdere bezoek. Het profiel dat van u
wordt gemaakt, wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke indien bij ons
bekend, maar alleen om de getoonde inhoud af te stemmen op uw profiel zodat deze zo relevant
mogelijk is voor u. De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van
cookies te blokkeren of om u vooraf te laten weten wanneer er een cookie wordt geplaatst. Cookies
kunnen ook verwijderd worden, maar dat kunt u alleen zelf doen aangezien deze op uw computer
zijn opgeslagen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Cookie Google

Via deze website wordt ook een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google als deel van de
“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe
bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk
geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze
informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover
derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Facebook

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale
netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door
Facebook. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Leest u de privacyverklaring van
Facebook goed door om te kunnen zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze
code verwerven.

Uw rechten

U heeft het recht om de verstrekte gegevens over te laten dragen ofwel aan uzelf ofwel in opdracht
van uzelf aan een andere partij. Ook heeft u het recht om aan ons te vragen welke
persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u van mening
bent dat uw persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw
persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te beperken of te verwijderen. Ook kunt u bezwaar
maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens als u bijvoorbeeld van mening bent dat het
gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het
voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt bezwaar maken door een mail te sturen naar
administratie@rioolmonteur.nl. Vermeld in de e-mail of ander medium duidelijk tegen welk gebruik
van uw persoonsgegevens u bezwaar maakt. U krijgt binnen 4 weken antwoord. Ook kunt u een
klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de
bedrijfsvoering van Rioolmonteur.nl. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van onze diensten
of websites bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde privacyverklaring.
Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Disclaimer

Aan het samenstellen van deze website en haar inhoud is de hoogste zorg besteed. Desondanks kan
het voorkomen dat er zich kleine onvolkomenheden voordoen. Rioolmonteur.nl aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid voortkomend uit het gebruik en de inhoud van deze website. Wij zien
daarom af van welke aansprakelijkheid.